Oficer për siguri të informatave të klasifikuara


Në bazë të nenit 65 paragrafi 2 të Ligjit për informata të klasifikuara (“Gazeta Zyrtare e RSM”, nr.275/2019), Drejtori i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” caktoi për Oficer për siguri të informatave të klasifikuara:

M-r Sanja Pandilov, këshilltar shtetëror

Telefoni zyrtar: 02/2401577

Telefoni celular: +38975203897

E-mail: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk