Deputy Director


ИЛИР ИСЕНИ / ILIR ISENI


Date of birth


04-05-1979

Education


Jurist i diplomuar

 • Institucioni: Fakulteti juridik “Justiniani i I-rë“, Univerziteti “Shën Kirili dhe Metodij” Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut,
 • Dega: Studimet juridike.

Languages


Македонски, Албански, Англиски, Српски, Хрватски

Previous work experience


Përvojë nga punët paraprake

 • Avokat me zyrë të avokatisë me seli në Dibër, Republika e Maqedonisë së Veriut, tetor 2006 – qershor 2010;
 • Gjykatës në Gjykatën themelore Dibër, qershor 2010 –mars 2021;
 • Ushtrues detyre Kryetar i Gjykatës themelore Dibër, dhjetor 2011 – mars 2012 dhe mars 2016 – tetor 2018;
 • Kryetar i Gjykatës themelore Dibër, tetor 2018 – mars 2021.

Relevant professional activities


Aktivitete relevante profesionale Përshkrim i aktiviteteve tjera profesionale

 • Data: nëntor 2001 - nëntor 2003; Vendi: Tetovë; Institucioni: OJQ “Multikultura“ Tetovë; Pozicioni: Vullnetar; Përshkrim: Vullnetar në shumë projekte të realizuara në këtë periudhë;
 • Data: nëntor 2001 – korrik 2002; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Institucioni: National Democratic Institute (NDI); Pozicioni: Kursant; Përshkrim: Kursant në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë;
 • Data: nëntor 2003 – dhjetor 2005; Vendi: Dibër (R. e Maqedonisë); Institucioni: Gjykata themelore Dibër; Pozicioni: Kursant - vullnetar; Përshkrim: Kursant – vullnetar në gjykatë;
 • Data: dhjetor 2003 – qershor 2010; Vendi: Dibër (R. e Maqedonisë); Institucioni: OJQ Rinitolerante"; Pozicioni: Kryetar; Përshkrim: Kryetar dhe koordinator i programit për të drejtat e njeriut;
 • Data: janar 2005 – qershor 2010; Vendi: Komuna Qendër Zhupë (R. e Maqedonisë); Institucioni: Komisioni komunal zgjedhor në Qendër Zhupë; Pozicioni: Sekretar në Komisionin komunal zgjedhor në Qendër Zhupë; Përshkrim: zgjedhjet lokale, paralmentare dhe presidenciale;
 • Data: janar 2006 – mars 2008; Vendi: Qendrat Europiane Rinore në Budapest (Hungari)/Strazburg (Francë); Institucioni: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Pozicioni: pjesmarrës në platformën E-learning dhe seminare rezidenciale; Përshkrim: Trajnues për pregaditjen, implementimin dhe monitorimin e seminareve dhe trajnimeve, me theks të veçantë në pjesën e të drejtave të njeriut dhe edukimin e të rinjve për të drejtat e njeriut;
 • Data: mars – dhjetor 2006; Vendi: Dibër (R. e Maqedonisë); Institucioni: Foundation Open Society Institute Macedonia - FOSIM; Pozicioni: Koordinator për Dibër dhe Qendër Zhupë; Përshkrim: Koordinator i projektit “Monitoring the freedom of information implementation on local level”.

Publications and written papers


Botime dhe vepra te shkruara  BOTIME/MONOGRAFIJA

 • Titulli: “ОСНОВЕН СУД – DIBËR, 1945-2016“, Strugë, qershor 2017.
 • Titulli: “GJYKATA THEMELORE DIBËR, 1945-2016“, Tetovë, prill 2020.
VEPRA TË SHKRUARA
 • Tema: “GJYKATËS I PAVARUR PËR GJYQËSOR TË PAVARUR – KONCEPTI, LLOJET, GJENDJA NË GJYQËSORIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME STANDARDET E VENDIT PËR GJYQËSOR TË PAVARUR DHE PËRVOJAT KRAHASUESE DHE PROPOZIME”, Shkup, Pravnik, nr.306, tetor 2017;
 • Tema: „PJESMARRJA E PERSONAVE TË TRETË NË PROCEDURË“, Shkup, Pravnik, në dy pjesë, nr.320 и 321, dhjetor 2018 dhe janar 2019;
 • Tema: „DILEMAT MORALE, PROBLEMET GJATË DEFINIMIT DHE KUFIZIMIT ME PROBLEMET TJERA PRAKTIKE”, Shkup, Pravnik, nr.327-328, korrik-gusht 2019;
 • Tema:„ROLI I GJYKATAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT GJATË EKZISTIMIT TË GJENDJES SË KRIZËS DHE/OSE GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME, ME THEKS TË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME NGA PERSPEKTIVA NDËRKOMBËTARE”, Shkup, Pravnik, nr.336, prill 2020.
DORRACAKË
 • Tema: „Dorracaku për gjykimet në largësi në procedurën civile“, janar, 2021.

Description to other professional activities


Përvoja relevante: trajnime, konferenca, seminare, simpoziume

 • Data: 08.05. – 10.05.2002; Vendi: Veles (R. e Maqedonisë); Organizata: NDC (Nansen Dialog Center); Tema: “Human Rights and Intercultural learning”;
 • Data: 21.05. – 25.05.2002; Vendi: Budapest (Hungari); Organizata: International Republican Institute (IRI); Tema: “First South-Eastern European Youth Dialogue”;
 • Data: 08.07. – 14.07.2002; Vendi: Mavrovë (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM - Shkup; Tema: “Summer School for democracy“;
 • Data: 29.07. – 31.07.2002; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM - Shkup; Tema: “Training for instructors“;
 • Data: 21 shtator – 12 Dhjetor 2002  (trajnim 12-dymbëdhjet javor); Vendi: Lilehamer (Norvegji); Organizata: NDC (Nansen Dialog Center); Tema: “Democracy, Human Rights and Peaceful Conflict Resolution”;
 • Data: 27.11. – 29.11.2003; Vendi: Manastir (R. e Maqedonisë); Organizata: OSCE; Tema: “Project proposal and Budget”;
 • Data: 12.03. – 14.03.2004; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Këshilli rinor - Prilep; Tema: “NGO Forum 1“;
 • Data: 14.03. – 18.03.2004; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM - Shkup; Tema: “Training for Trainers for youth NGO management“ (Faza e parë);
 • Data: 19.03. – 25.03.2004; Vendi: Banoviçi (Bosnjë dhe Hercegovinë); Organizata: Centre for non violent action (Belgrade, Serbia and Montenegro); Tema: “Building peace in post conflict areas in Ex Yugoslavia”;
 • Data: 15.04.2004; Vendi: Dibër (R. e Maqedonisë); Organizata: ECEM; Tema: “Attraction and contacts with the voters“;
 • Data: 27.05. – 29.05.2004; Vendi: Strugë (R. e Maqedonisë); Organizata: MCMS (Macedonian Centre for International Cooperation); Tema: “Project management“;
 • Data: 19.06. – 20.06.2004; Vendi: Prilep (R. e Maqedonisë); Organizata: Këshilli rinor - Prilep; Tema: “Training for trainers“;
 • Data: 13.07. – 18.07.2004; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM - Shkup; Tema: “Training for Trainers for youth NGO management“ (Faza e tretë);
 • Data: 20.07.2004; Vendi: Peshkopi (Republika e Shqipërisë); Organizata: USAID; Tema: “Visit to the Center for Information“;
 • Data: 27.08. - 29.08.2004; Vendi: Strugë (R. e Maqedonisë); Organizata: Këshilli rinor - Prilep; Tema: “NGO Forum 2“;
 • Data: 06.09. – 12.09.2004; Vendi: Trogir (Kroaci); Organizata: Balkan Youth and Children Foundation (BYCF); Tema: “Balkan Youth Forum 2004”;
 • Data: 02.11. – 11.11.2004; Vendi: Budapest (Hungari); Organizata: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Tema: “Training trainers in Human Rights Education with young people”;
 • Data: 17.11. – 20.11.2004; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Këshilli rinor - Prilep; Tema: “South-Eastern Europe Youth Policy Conference”;
 • Data: 23.11. – 27.11.2004; Vendi: Piran (Sllovenia); Organizata: CEI – (Central European Initiatives); Tema: “4-th European Youth Forum“;
 • Data: 13.12. – 15.12.2004; Vendi: Kodra e diellit - Tetovë (R. e Maqedonisë); Organizata: OSCE; Tema: “Citizens Advisory Groups”;
 • Data: 22.01. – 23.01.2005; Vendi: Dibër (R. e Maqedonisë); Organizata: Detra Shkup; Tema: “Training for leadership“;
 • Data: 24.02. – 28.02.2005; Vendi: Prishtinë (Kosovë); Organizata: BIRD; Tema: “Multiethnic society - Challenge or reality – Standards for Kosovo”;
 • Data: 02.04. – 11.04.2005; Vendi: Budapest (Hungari); Organizata: EFYSO; Tema: Study session “Human rights – human wrongs?;
 • Data: 01.07. – 03.07.2005; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM Macedonia Tema: “Training for free access of information’s on local level” (faza e 1-parë);
 • Data: 25.07. – 28.07.2005; Vendi: Novi Sad (PA Vojvodinë, Sërbi dhe Mali i Zi); Organizata: ELSA Novi sad; Tema: Konference “Civil dialogue Kosovo – Serbia, dialogue for the future – dialogue for the coexistence”;
 • Data: 26.10. – 30.10.2005; Vendi: Strazburg (Francë); Organizata: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Tema: Symposium “All equal-all different” - The manifestation of racism, xenophobia, anti-Semitism and intolerance and their impact to the young people in Europe today;
 • Data: 26.12. – 28.12.2005; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM Macedonia; Tema: “Training for free access of information’s on local level” (faza e 2-të);
 • Data: 26.02. - 28.02.2005; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: FOSIM Macedonia; Tema: “Training for free access of information’s on local level” (faza e 3-tretë);
 • Data: 08.05. – 18.05.2006; Vendi: Budapest (Hungari); Organizata: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Tema: Advanced Compass Training in Human Rights Education” (ACT-HRE) – seminari inicues;
 • Data: 17.06. – 23.06.2006; Vendi: Pula (Republika e Kroacisë); Organizata: Belgrade Open School & Friedrich Ebert Stiftung Foundation; Tema: Regional school “Education for Democracy”;
 • Data: 21.09. – 25.09.2006; Vendi: San Petersburg (Federata e Rusisë); Organizata: Këshilli i Europës and National Campaign Committee Russia; Tema: “European Youth Event “All equal – all different” Campaign”;
 • Data: 08.02. – 18.02.2007; Vendi: Strazburg (Francë); Organizata: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Tema: Advanced Compass Training in Human Right Education (ACT-HRE) – seminari konsolidues;
 • Data: 17.02. – 24.02.2008; Vendi: Budapest (Hungari); Organizata: Këshilli i Europës – Drejtoria për të rinj dhe sport; Tema: Advanced Compass Training in Human Right Education (ACT-HRE) – seminari i evaluimit;
 • Data: 13.07. – 18.07.2009; Vendi: Bansko (R. e Bullgarisë); Organizata: Bulgarian Network for HRE; Tema: “Using creativity and innovation in Human rights education for sociall inclusion of disadvantaged youth”.
  Përvoja relevante profesionale  
 • PËRVOJA PROFESIONALE SI AVOKAT
 
 • Data: 22.06. – 23.06.2007; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Dhoma e avokatëve të Republik[s së Maqedonisë dhe OSCE Shkup; Tema: Trajnim për avokatët “Masat e veçanta hetuese dhe si të kundërshtohen nga avokatët mbrojtës”
 • Data: 15.05. – 17.05.2008; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Dhoma e avokatëve të R. së Maqedonisë dhe OSCE Shkup; Tema: Trajnim për avokatët “Drejtësia për të mitur – veprimi me të miturit” (pjesa e parë);
 • Data: 14.11.2008; Vendi: Strugë (R. e Maqedonisë); Organizata: Dhoma e avokatëve të R. së Maqedonisë dhe OSCE Shkup; Tema: Trajnim për avokatët “Standardet evropiane për gjykim të drejtë në procedurën penale të bazuara në Konventën evropiane për të drejtat e njeriut dhe aftësitë praktike të cilat avokatët e mbrojtjes mund ti shfrytëzojnë në procedurën penale”.
 • Data: 24.04. – 25.04.2009; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Dhoma e avokatëve të R. së Maqedonisë dhe OSCE Shkup; Tema: Trajnim për avokatët “Drejtësia për të mitur – veprimi me të miturit” (pjesa e dytë).
 
 • PËRVOJA PROFESIONALE SI GJYKATËS DHE KRYETAR I GJYKATËS
 
 • Data: 14.12.2010; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: IRZ Foundation në bashkëpunim me Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “European standards in costumers protection and the impact on national legislation”;
 • Data: 28.11. – 29.11.2011; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Judicial structure in EU and the procedure of introducing preliminary questions”;
 • Data: 23.02. – 24.02.2012; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: TAIEX në bashkëpunim me Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Workshop in competition law”;
 • Data: 15.03. – 16.03.2012; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: TAIEX në bashkëpunim me Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Workshop on Civil procedure/civil litigation”;
 • Data: 10.04. – 11.04.2012; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: TAIEX në bashkëpunim со Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Workshop on EU Environmental law”;
 • Data: 16.11.2012; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Ethics – national and international regulations and documents on independence of judiciary”;
 • Data: 23.11.2012; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Judicial practice in ECHR to the right of freedom of expression – article 10”;
 • Data: 12.06.2014; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata:TAIEX në bashkëpunim со Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Workshop on civil procedure”;
 • Data: 28.10. – 29.10.2016; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Gjykata Supreme e RM-së, Shoqata e gjykatësve të RM-së dhe CEELI Institute Prague, në bashkëpunim me US Department of State (INL); Tema: “International judicial conference – Independent judiciary”;
 • Data: 26.01. – 27.01.2017; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: EIPA në bashkëpunim со Akademin për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Training for ethics of Court presidents, deputies, judges and administrative supervisors”;
 • Data: 07.06. – 16.06.2017 (trajnim 10 ditor); Vendi: Leiden dhe Hagë (Mbretëria e Holandës); Organizata: Netherlands Helsinki Committee, Leiden Law School and The Hague Academy for Local Governance; Tema: “MATRA RULE OF LAW TRAINING PROGRAMME - The administration of justice”;
 • Data: 02.11. – 03.11.2017; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Gjykata Supreme e RM-së, Shoqata e gjykatësve të RM-së dhe CEELI Institute Prague, në bashkëpunim me US Department of State (INL); Tema: “International judicial conference – Strengthening the Role and Independency of Judges in the Republic of Macedonia”;
 • Data: 26.03. – 27.03.2018; Vendi: Beograd (Sërbi); Organizata: Netherlands Helsinki Committee, Leiden Law School and The Hague Academy for Local Governance; Tema: “Rule of Law in the Western Balkans (Matra Rule of Law Training Alumni Days)”;
 • Data: 04.04. – 05.04.2018; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Shoqata e gjykatësve të RM-së dhe Misioni i OSCE-së në Shkup; Tema: “Strengthening the quality of justice in the light of judicial reforms”;
 • Data: 19.04.2018; Vendi: Shkup (R. e Maqedonisë); Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Gjykatat dhe marrdhënijet me publikun – komunikimi me mediat në funksion të realizimit të parimit të të qenit të hapur dhe transparent”;
 • Data: 10.05. – 11.05.2018; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Shoqata e gjykatësve të RM-së dhe Ambadasa e SHBA-së në Shkup; Tema: “Lajmërim për drejtësi: udhërrëfyes për avansimin e mardhënijeve gjyqësore-mediatike për gjykatësit dhe gazetarët”;
 • Data: 13.06. – 14.06.2018; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Shoqata e gjykatësve të RM-së dhe Ambadasa e SHBA-së në Shkup; Tema: “Promoting transparent justice: Formalizing judiciary and media cooperation”;
 • Data: 01.11. – 02.11.2018; Vendi: Ohër (R. e Maqedonisë); Organizata: Shoqata e gjykatësve të RM-së, në bashkëpunim dhe përkrahje të Ambasadës së SHBA-së në Shkup dhe CEELI Institute Prague; Tema: “Konferenca gjyqësore ndërkombëtare e III-të në Ohër – Zbatimi efektiv i konceptit të reformuar të Këshillit gjyqësor”
 • Data: 05.03. – 06.03.2020; Vendi: Dubrovnik (Republika e Kroacisë); Organizata: Akademia gjyqësorë në Republikën e Kroacisë, finansura nga The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Etika gjyqësore (Judicial Ethics)”;
 • Data: 23.04.2020; Vendi: Webinar; Organizata: The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Lessons Learned from Around the World About Managing Courts in a Pandemic;”
 • Data: 14.05.2020; Vendi: Webinar; Organizata: Global Judicial Integrity Network; Tema: “The investigation of Judicial Misconduct”;
 • Data: 15.06.2020; Vendi: Ngjarje virtuale; Organizata: CEELI institute, US Embassy Shkup dhe AGJPP Shkup; Tema: “Practical and ethical guideline’s for judges’ use of Social media: to post or not to post?”;
 • Data: 16.06.2020; Vendi: Trajnim online; Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik - Shkup dhe IRZ; Tema: “Gjykatat dhe mediumet”;
 • Data: 05.10. – 06.10.2020; Vendi: Uebinar online; Organizata: The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Freedom of speech”;
 • Data: 14.10. – 15.10.2020; Vendi: Uebinar online; Organizata: The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Human rights and access to justice in EU”;
 • Data: 22.10.2020; Vendi: Uebinar online; Organizata: The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Access to justice in times of Pandemic”;
 • Data: tetor 2020 – mars 2021; Vendi: Trajnim afatgjatë online; Organizata: CEELI Institute Prague; Tema: “Best practices for Remote judging”;
 • Data: 11.11. – 12.11.2020; Vendi: Uebinar online; Organizata: The European Judicial Training Network (EJTN); Tema: “Personal Leadership”;
 • Data: 21.01.2021; Vendi: Uebinar online; Organizata: Fakulteti juridik pranë Univerzitetit në Zagreb (Republika e Kroacisë); Tema: “Shfrytëzimi i analizës molekulare-gjenetike në procedurën penale – korniza juridike nacionale dhe standardet evropiane”;
 • Data: 11.02.2021; Vendi: Konferencë online; Organizata: Shoqata e gjykatësve të RMV-së, CEELI Institute dhe Ambasada e SHBA-së në Shkup (R. e Maqedonisë së Veriut); Tema: “Konferenca gjyqësore ndërkombëtare e V-të - Funkcionimi i gjyqësorit në periudhën e pandemisë: nevojë apo sfidë – Të gjykuarit në largësi (online) në procedurën civile në RMV”;
 • Data: 19.03.2021; Vendi: Trajnim online; Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në RMV; Tema: “Përforcimi i kapaciteteve për planifikim buxhetor dhe menaxhim financiar”.
 
 • PËRVOJA PROFESIONALE SI ZËVENDËS DREJTOR I AGJPP
 
 • Data: 12.04.- 13.04.2021; Vendi: Vizitë e studimit Online; Organizata: EJTN, me përkrahje financiare nga Justice Programme of the EU; Tema: “EU Institutions (Exchange program for Judicial authorities)”;
 • Data: 27.04.2021; Vendi: Trajnim i specijalizuar online; Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Njohja me dokumentet më të reja të Komisionit Evropian për efikasitetin e drejtësisë (CEPEJ)”;
 • Data: 05.05.2021; Vendi: Trajnim online; Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Shkup; Tema: “Puntoria për etikën”;
 • Data: 25.05.2021; Vendi: Tryezë virtuale e rrumbullakët online; Organizata: Instituti për të drejtën krahasuese në Beograd dhe Fondacioni gjerman për bashkëpunim juridik ndërkombëtar (IRZ); Tema: “Metodat për zgjidhjen e rasteve si kontribut kah arsimimi praktik i juristëve – Arsimimi i juristëve në Gjermani – bazat teorike dhe praktika”;
 • Data: 26.05.2021; Vendi: Ngjarje online; Organizata: Këshilli i Europës, e financuar nga Bashkimi Europian dhe Këshilli i Europës; Tema: “Metodologjia për evaluimin e trajnimeve për të drejtat e njeriut”
 • Data: 16.06.2021; Vendi: Trajnim online; Organizata: Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik dhe Ambadasa e SHBA-së në Shkup; Tema: “Trajnim për trajnuesit”;
 • Data: 23.06-24.06.2021; Vendi: Vizitë e studimit online; Organizata: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Tema: Virtual study visit for Western Balkans (WB) Judicial Training Institutions (JTIs)”;
 • Data: 01.07-02.07.2021; Vendi: E-konferencë online; Organizata: Këshilli i Europës; Tema: “The 2021 HEPL Network e-Conference: Human rights responses to general challenges”;
 
  LIGJËRUES
 • Ligjërues në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut “Pavel Shatev” Shkup.
  ANËTAR I GRUPIT PUNUES
 • Periudha dhjetor 2017 – mars 2018; Grupi punues për: “Strategy for establishing regional netëorking of Association of Judges in Southeastern Europe 2018-2020”.
  ANËTAR I BORDIT DREJTUES
 • Periudha: maj 2020 – maj 2024;  Anëtar i Bordit drejtues të Shoqatë së gjykatësve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
  EKSPOZUES
 • Ekspozues në Konferencën gjyqësore ndërkombëtare të V-të, në organizim të Shoqatës së gjykatësve të RMV-së, CEELI Institute dhe Ambasadës së SHBA-së në Shkup (RMV) në temë: „Funkcionimi i gjyqësorit në periudhën e pandemisë: nevojë apo sfidë – Të gjykuarit në largësi (online) në procedurën civile në RMV”.