LISTA E RËNDITJES PARAPRAKE NGA PROVIMI

Të nderuar kandidatë të paraqitur në shpalljen publike për pranimin e gjeneratës së VIII-të, të cilët jeni paraqitur për marrjen e provimit (pjesën me shkrim dhe me gojë).

Ju informojmë se nga gjithësej 263 kandidatë të cilët fituan të drejtën që të paraqiten për marrjen e provimit, 251 kandidatë u paraqitën për marrjen e pjesës së provimit me shkrim, ndërsa 12 kandidatë fare nuk u paraqitën në pjesën e provimit me shkrim.

Nga gjithësej 251 kandidatë të cilët u paraqitën për marrjen e pjesës së provimit me shkrim, 229 kandidatë u paraqitën për marrjen e provimit me gojë, 19 kandidatë fare nuk u paraqitën, ndërsa 3 kandidatë u tërhoqën gjatë mbajtjes së provimit.

Në bazë të nenit 87 al.1 të Ligjit për Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik (“Gazeta zyrtare e RM”, numri 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Komisioni për provimin pranues pranë Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik e përcaktoi listën e rënditjes paraprake si më poshtë: