Набавки од мала вредност - 3 (три) клима уреди

Тип Јавен оглас
Предмет на договор 3 (три) клима уреди
Вид на набавка Стоки
Број на оглас 01497/2019
Краен рок 2019-07-06 10:00:00