Офицер за безбедност на класифицирани информации


Согласно член 65 став 2 од Законот за класифицирани информации (Службен весник на РСМ бр.275/2019), директорот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за офицер за безбедност на класифицирани информации го назначи лицето:

М-р Сања Пандилов, државен советник

Службен телефон: 022401577

Мобилен телефон: +38975203897

Електронска пошта: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk