Меморандуми за соработка


MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ(ENG)

MЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ МЕЃУ ПРАВОСУДНАТА  АКАДЕМИЈА НА ТУРЦИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  ВРСКА СО СОРАБОТКАТА ЗА СУДСКА ОБУКА НА СУДИИ,ОБВИНИТЕЛИ,КАНДИДАТИ ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ(TR)

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА меѓу-Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција и Академија за судии и јавни обвинители 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ меѓу-Институтот за европска политика (ЕПИ) , Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Комората на медијатори на Република Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори

Mеморандум за соработка меѓу Судско-медиумскиот совет при Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија

Меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Институт за Демократија „Социетас Цивилис“

Mеморандум за соработка меѓу Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Република Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители

Меморандум за соработка-помеѓу  Академија за судии и јавни обвинители и Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Факултет за правни науки при Универзитет Американ Колеџ – Скопје

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Правен факултет Јустинијан први

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и  Управата за јавни приходи

Меморандум за соработка  помеѓу -Канцеларија на Високиот комесар за бегалци при Обединетите нации во Скопје, и Академија за судии и јавни обвинители   

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители и Нотарска комора на Република Македонија

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комисијата за хартии од вредност на РМ

Меморандум за соработка помеѓу-Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Македонско здружение на млади правници

Меморандум за соработка помеѓу -Академијата за судии и јавни обвинители на република македонија („национален партнер“) и Меѓународниот институт за кривична правда и човекови права сиракуза („институт“)- двојазичен

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Државна комисија за спречување на корупцијата

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комора на стечајни управници

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Институтот за човекови права (ИЧП)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за животна средина и просторно планирање

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Комора на медијатори 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за информатичко општество и Министерство за правда

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Институт за социолошки и политичко правни истражувања

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Јавно обвинителство на република северна македонија и канцеларија на OБCE за демократски институции и човекови права

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng) 2016 год

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Министерство за внатрешни работи 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Комора на извршители 

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng) 2013 год.

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Академиите од регионот (Eng)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Управа за јавни приходи

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и УНХЦР

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и со Центарот за меѓународна правна соработка( CILC )

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Мисијата на ОБСЕ во Скопје(Еng)

Меморандум за соработка помеѓу-Академијата за судии и јавни обвинители  и Националниот институт на Магистрати на Романија