Програмски совет


Проф Д-р Гордана Лажетиќ - Член на Програмски совет (Правен Факултет ,,Јустинијан Први''-Скопје)


Александар Марковски-Заменик Член на Програмски совет (Основно Јавно Обвинителство – Скопје)

Јелица Крстевска -Член на Програмски совет (Врховен суд на РСМ)


Владимир Стојановски-Заменик Член на Програмски совет (Врховен суд на РСМ)

Татјана Дуковска-Член на Програмски совет (Апелационен суд Скопје)


Весна Трајанова-Заменик Член на Програмски совет (Основен Граѓански суд Скопје)

Соња Симовска Член на Програмски совет (Вишо јавно обвинителство – Скопје)


Елвин Вели-Заменик Член на Програмски совет (Вишо јавно обвинителство – Скопје)

Бесир Алиу-Член на Програмски совет (Основно јавно обвинителство-Тетово)


Ермон Незири-Заменик Член на Програмски совет (Основно јавно обвинителство-Скопје)

Ханиф Зендели-Член на Програмски совет (Судски совет на РСМ)


Сашко Георгиев-Заменик Член на Програмски совет (Судски совет на РСМ)

Фаик Арслани-Член на Програмски совет (Совет на Јавни Обвинители на РСМ)


Антонио Јолевски-Заменик Член на Програмски совет (Совет на Јавни Обвинители на РСМ)

Фросина Тасевска-Член на Програмски совет (Министерство за правда на РСМ)


Никола Прокопенко-Никола Прокопенко на Програмски совет (Министерство за правда на РСМ)