Заменик директор


ИЛИР ИСЕНИ / ILIR ISENI


Датум на раѓање


04-05-1979

Образование


 1. Дипломиран правник  
 •  Институција: Правен факултет “Јустинијан Први“, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје
 • Студии: Правни студии

Јазици


Македонски, Албански, Англиски, Српски, Хрватски

Претходно работно искуство


Претходно работно искуство

 • Адвокат со адвокатска канцеларија со седиште во Дебар, Р. Македонија, октомври 2006 – јуни 2010 година;
 • Судија во Основен суд Дебар, 10 јуни 2010 – 31 март 2021 година;
 • В.Д. претседател на Основен суд Дебар, декември 2011 – март 2012 година и март 2016 – 29 октомври 2018 година;
 • Претседател на Основен суд Дебар, 30 октомври 2018 – 31 март 2021 година.

Релевантни професионални активности


Опис на други работни активности

 • Датум: ноември 2001 - ноември 2003; Место: Тетово; Институција: НВО “Мултикултура“ Тетово; Позиција: Волонтер; Опис: Волонтер во многу проекти спроведени во овој период;
 • Датум: ноември 2001 – јули 2002; Место: Скопје (Р. Македонија); Институција: National Democratic Institute (NDI); Позиција: Приправник; Опис: Приправник во Собранието на Република Македонија;
 • Датум: ноември 2003 – декември 2005; Место: Дебар (Р. Македонија); Институција: Основен суд Дебар; Позиција: Приправник - волонтер; Опис: Приправник - волонтер во судот;
 • Датум: декември 2003 – јуни 2010; Место: Дебар (Р. Македонија); Институција: НВО “Толерантна младина"; Позиција: Претседател; Опис: Претседател и координатор на Програмата за човековите права во организацијата;
 • Датум: јануари 2005 – јуни 2010; Место: Општина Центар Жупа (Р. Македонија); Институција: Општинска изборна комисија во Центар Жупа; Позиција: Секретар на Општинската изборна комисија во Центар Жупа; Опис: Локални, парламентарни и претседателски избори;
 • Датум: јануари 2006 – март 2008; Место: Европски Младински Центар во Будимпешта/Стразбур; Институција: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Позиција: Учесник во е-леарнинг платформа и резиденцијални семинари; Опис: Тренер за подготвување, имплементирање и мониторирање на семинари и тренинзи, посебно во делот за човековите права и едуказија за човековите права;
 • Датум: март – декември 2006; Место: Дебар (Р. Македонија); Институција: Foundation Open Society Institute Macedonia - FOSIM; Позиција: Координатор за Дебар и Центар Жупа; Опис: Координатор на проектот “Monitoring the freedom of information implementation on local level”;

Публикации и пишани трудови


Публикации/монографии

 • Назив: “ОСНОВЕН СУД – ДЕБАР, 1945-2016“, Струга, јуни 2017.
 • Назив: “GJYKATA THEMELORE DIBER, 1945-2016“, Tetove, prill 20

Пишани трудови

 • Назив: „НЕЗАВИСЕН СУДИЈА ЗА НЕЗАВИСНО СУДСТВО - ПОИМ, ТИПОВИ, СОСТОЈБАТА НА СУДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ДОМАШНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НЕЗАВИСНО СУДСТВО И КОМПАРАТИВНИ ИСКУСТВА И ПРЕДЛОЗИ“, Скопје, Правник, бр.306, октомври 2017 година;
 • Назив: „УЧЕСТВО НА ТРЕТИ ЛИЦА ВО ПОСТАПКАТА“, Скопје, Правник, во два дела, бр.320 и 321, декември 2018 и јануари 2019 година;
 • Назив: „МОРАЛНИТЕ ДИЛЕМИ, ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ НИВНОТО ДЕФИНИРАЊЕ И РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО ОД ДРУГИТЕ ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ“, Скопје, Правник, бр.327-328, јули-август 2019 година;
 • Назив:„УЛОГАТА НА СУДОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА И/ИЛИ ВОНРЕДНА СОСТОЈБА, СО ОСВРТ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА ОД МЕЃУНАРОДНА ПЕРСПЕКТИВА“,Скопје, Правник, бр.336, април 2020 година.

Прирачници

 • Назив: „Прирачник за далечинско судење во граѓанска постапка“, јануари, 2021 година.

Опис на други професионални активности


Релевантни искуства: Обуки, конференции, семинари, симпозиуми

 • Датум: 08.05. – 05.2002; Место: Велес (Р. Македонија); Организација: NDC (Nansen Dialog Center); Назив: “Human Rights and Intercultural learning;
 • Датум: 21.05. – 05.2002; Место: Будимпешта (Унгарија); Организација: International Republican Institute (I R I); Назив: “First South-Eastern European Youth Dialogue”;
 • Датум: 08.07. – 07.2002; Место:Маврово (Р. Македонија); Организација:FOSIM - Skopje; Назив: “Summer School for democracy“;
 • Датум: 29.07. – 07.2002; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: FOSIM - Skopje; Назив: “Training for instructors“;
 • Датум: 21 Септември – 12 Декември 2002  (12 неделен тренинг); Место: Лилехамер (Норвешка); Организација: NDC (Nansen Dialog Center); Назив: “Democracy, Human Rights and Peaceful Conflict Resolution”;
 • Датум: 27.11. – 11.2003; Место: Битола (Р. Македонија); Организација: OSCE; Назив: “Project proposal and Budget”;
 • Датум: 12.03. – 03.2004; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Младински Совет - Прилеп; Назив: “NGO Forum 1“;
 • Датум: 14.03. – 03.2004; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: FOSIM - Skopje; Назив: “Training for Trainers for youth NGO management“ (Прва фаза);
 • Датум: 19.03. – 03.2004; Место: Бановичи (Босна и Херцеговина); Организација: Centre for non violent action (Belgrade, Serbia and Montenegro); Назив: “Building peace in post conflict areas in Ex Yugoslavia”;
 • Датум: 15.04.2004; Место: Дебар (Р. Македонија); Организација: ECEM; Назив: “Attraction and contacts with the voters“;
 • Датум: 27.05. – 05.2004; Место: Струга (Р. Македонија); Оргнизација :MCMS (Macedonian Centre for International Cooperation); Назив: “Project management“;
 • Датум: 19.06. – 06.2004; Место: Прилеп (Р. Македонија); Организација: Младински Совет Прилеп; Назив: “Training for trainers“;
 • Датум: 13.07. – 07.2004; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: FOSIM - Skopje; Назив: “Training for Trainers for youth NGO management“ (Трета фаза);
 • Датум: 20.07.2004; Место : Пешкопеја (Р. Албанија); Организација: USAID; Назив: “Visit to the Center for Information“;
 • Датум: 27.08. - 29.08.2004; Место: Струга (Р. Македонија); Организација: Младински Совет Прилеп; Назив: “NGO Forum 2“;
 • Датум: 06.09. – 09.2004; Место: Трогир (Хрватска); Организација: Balkan Youth and Children Foundation (BYCF); Назив: “Balkan Youth Forum 2004”;
 • Датум: 02.11. – 11.2004; Место: Будимпешта (Унгарија); Организација: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Назив: “Training trainers in Human Rights Education with young people”;
 • Датум: 17.11. – 11.2004; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Младински Совет Прилеп; Назив: “South-Eastern Europe Youth Policy Conference”;
 • Датум: 23.11. – 11.2004; Место: Пиран (Словенија); Организација: CEI – (Central European Initiatives); Назив: “4-th European Youth Forum“;
 • Датум: 112. – 15.12.2004; Место: Попова Шапка - Тетово (Р. Македонија); Организација: OSCE; Назив: “Citizens Advisory Groups”;
 • Датум: 22.01. – 23.01.2005; Место: Дебар (Р. Македонија); Организација: Detra Скопје; Назив: “Training for leadership“;
 • Датум: 24.02. – 02.2005; Место: Приштина (Косово); Организација: B I R D; Назив: “Multiethnic society-Challenge or reality – Standards for Kosovo”;
 • Датум: 02.04. – 04.2005; Место: Будимпешта (Унгарија); Организација: EFYSO; Назив: Study session “Human rights – human wrongs?;
 • Датум: 01.07. – 07.2005; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: FOSIM Macedonia Назив: “Training for free access of information’s on local level” (1-st phase);
 • Датум: 25.07. – 07.2005; Место: Нови Сад (АП Војводина, Србија и Црна Гора); Организација: ELSA Нови Сад; Назив: Conference “Civil dialogue Kosovo – Serbia, dialogue for the future – dialogue for the coexistence”;
 • Датум: 26.10. – 10.2005; Место: Стразбур (Франција); Организација: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Назив: Symposium “All equal-all different” The manifestation of racism, xenophobia, anti-Semitism and intolerance and their impact to the young people in Europe today;
 • Датум: 26.12. – 12.2005; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: FOSIM Macedonia; Назив: “Training for free access of information’s on local level” (2-nd  phase);
 • Датум: 26.02. – 02.2005; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: FOSIM Macedonia; Назив: “Training for free access of information’s on local level” (3-d phase);
 • Датум: 08.05. – 05.2006; Место: Будимпешта (Унгарија); Организација: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Назив: Advanced Compass Training in Human Rights Education” (ACT-HRE) – initial seminar;
 • Датум: 17.06. – 06.2006; Место: Пула (Хрватска); Организација: Belgrade Open School & Friedrich Ebert Stiftung Foundation; Назив: Regional school “Education for Democracy”;
 • Датум: 21.09. – 09.2006; Место: Сан Петерсбург (Русија); Организација: Совет на Европа и National Campaign Committee Russia; Назив: European Youth Event “All equal – all different” Campaign;
 • Датум: 08.02. – 02.2007; Место: Стразбур (Франција); Организација: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Назив: Advanced Compass Training in Human Right Education (ACT-HRE) – consolidation seminar;
 • Датум: 17.02. – 02.2008; Место: Будимпешта (Унгарија); Организација: Совет на Европа – Дирекција за млади и спорт; Назив: Advanced Compass Training in Human Right Education (ACT-HRE) – evaluation seminar;
 • Датум: 13.07. – 07.2009; Место: Банско (Р. Бугарија); Организација: Bulgarian Network for HRE; Назив: Using creativity and innovation in Human rights education for sociall inclusion of disadvantaged youth.

Релевантни професионални искуства

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСКУСТВА КАКО АДВОКАТ

 • Датум: 22.06. – 06.2007; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Адвокатска комора на РМ и ОБСЕ Скопје; Назив: Тренинг за адвокатите “Посебните истражни мерки и како истите да се оспорат од страна на адвокатот од одбраната“;
 • Датум: 15.05. – 05.2008; Место:Охрид (Р. Македонија); Организација: Адвокатска комора на РМ и ОБСЕ Скопје; Назив: Тренинг за адвокатите “Малолетничка правда – постапување со малолетници“ 1 дел;
 • Датум: 14.11.2008; Место: Струга (Р. Македонија); Организација: Адвокатска комора на РМ и ОБСЕ Скопје; Назив: Тренинг за адвокатите “Европските стандарди за правично судење во кривичните постапки втемелени во ЕКЧП и за практичните вештини кои адвокатот на одбраната може да ги користи во кривичните постапки;
 • Датум: 24.04. – 04.2009; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Адвокатска комора на РМ и ОБСЕ Скопје; Назив: Тренинг за адвокатите “Малолетничка правда – постапување со малолетници“ 2 дел.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСКУСТВА КАКО СУДИЈА

 • Датум: 12.2010; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: IRZ Foundation во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: European standards in costumers protection and the impact on national legislation;
 • Датум: 28.11. – 11.2011; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Judicial structure in EU and the procedure of introducing preliminary questions;
 • Датум: 23.02. – 02.2012; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: TAIEX во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Workshop in competition law;
 • Датум: 15.03. – 03.2012; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: TAIEX во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив:Workshop on Civil procedure/civil litigation;
 • Датум: 10.04. – 04.2012; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: TAIEX во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Workshop on EU Environmental law;
 • Датум: 16.11.2012; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Ethics – national and international regulations and documents on independence of judiciary;
 • Датум: 23.11.2012; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Judicial practice in ECHR to the right of freedom of expression – article 10;
 • Датум: 12.06.2014; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација:TAIEX во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Workshop on civil procedure;
 • Датум: 28.10. – 10.2016; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Supreme Court of RM, Macedonian Judges association and CEELI Institute Prague, in cooperation with US Department of State (INL); Назив: International judicial conference – Independent judiciary;
 • Датум: 26.01. – 01.2017; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: EIPA во соработка со Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Training for ethics of Court presidents, deputies, judges and administrative supervisors;
 • Датум: 07.06. – 06.2017 (10 дневен тренинг програма); Место: Леиден и Хаг (Кралството Холандија); Организација: Netherlands Helsinki Committee, Leiden Law School and The Hague Academy for Local Governance; Назив: MATRA RULE OF LAW TRAINING PROGRAMME “The administration of justice”;
 • Датум: 02.11. – 11.2017; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Supreme Court of Republic of Macedonia, Macedonian Judges association and CEELI Institute Prague, in cooperation with US Department of State (INL); Назив: International judicial conference – Strengthening the Role and Independency of Judges in the Republic of Macedonia;
 • Датум: 26.03. – 03.2018; Место: Белград (Србија); Организација: Netherlands Helsinki Committee, Leiden Law School and The Hague Academy for Local Governance; Назив: Rule of Law in the Western Balkans (Matra Rule of Law Training Alumni Days);
 • Датум: 04.04. – 04.2018; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Здружение на судиите на РМ и ОБСЕ Мисија во Скопје; Назив: Strengthening the quality of justice in the light of judicial reforms;
 • Датум: 19.04.2018; Место: Скопје (Р. Македонија); Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Судовите и односите со јавноста – комуникација со медиумите во функција на остварување на начелото на јавност и транспарентност;
 • Датум: 10.05. – 05.2018; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Здружение на судиите на РМ и Амбасада на САД во Скопје; Назив: Известување за правда: Патоказ за унапредување на судско-медиумските односи за судии и новинари;
 • Датум: 13.06. – 06.2018; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Здружение на судиите на РМ и Амбасада на САД во Скопје; Назив: Promoting transparent justice: Formalizing judiciary and media cooperation;
 • Датум: 01.11. – 11.2018; Место: Охрид (Р. Македонија); Организација: Здружение на судии на РМ (ЗСРМ), во соработка и со поддршка на Амбасадата на САД во РМ и CEELI Институтот во Прага; Назив: Трета Меѓународна конференција во Охрид – Ефективно спроведување на реформираниот концепт на Судскиот совет;
 • Датум: 05.03. – 03.2020; Место: Дубровник (Република Хрватска); Организација: Судска академија на Р. Хрватска, финансирано од The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Судска етика (Judicial Ethics);
 • Датум: 23.04.2020; Место: Webinar; Организација: The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Lessons Learned from Around the World About Managing Courts in a Pandemic;
 • Датум: 14.05.2020; Место: Webinar; Организација: Global Judicial Integrity Network; Назив: The investigation of Judicial Misconduct;
 • Датум: 15.06.2020; Место: Виртуелен настан; Организација: CEELI institute, US Embassy Skopje и ASJO Скопје; Назив: Practical and ethical guideline’s for judges’ use of Social media: to post or not to post?;
 • Датум: 16.06.2020; Место: Онлајн обука; Организација: АСЈО Скопје и Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ); Назив: Судството и медиумите;
 • Датум: 05.10. – 10.2020; Место: Онлајн вебинар; Организација: The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Freedom of speech;
 • Датум: 14.10. – 10.2020; Место: Онлајн вебинар; Организација: The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Human rights and access to justice in EU;
 • Датум: 22.10.2020; Место: Онлајн вебинар; Организација: The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Access to justice in times of Pandemic;
 • Датум: октомври 2020 – март 2021; Место: Долгорочен онлајн обука; Организација: CEELI Institute Prague; Назив: Best practices for Remote judging;
 • Датум: 11.11. – 12.11.2020; Место: Онлајн вебинар; Организација: The European Judicial Training Network (EJTN); Назив: Personal Leadership;
 • Датум: 21.01.2021; Место: Онлајн вебинар; Организација: Правен факултет при Универзитетот во Загреб (Р. Хрватска); Назив: Користењето на молекуларно-генетската анализа во казнената постапка – национални правни рамки и европски стандарди;
 • Датум: 11.02.2021; Место: Онлајн конференција; Организација: Здружение на судиите на РСМ, CEELI Institute и Амбасадата на САД во Скопје (Р. Северна Македонија); Назив: V-та Меѓународна судска конференција - Функционирањето на судството за време на пандемија: потреба или предизвик - Далечинското (online) судење во граѓанската постапка во РСМ;
 • Датум: 19.03.2021; Место: Онлајн обука; Организација: Академија за судии и јавни обвинители на РСМ; Назив: Зајакнување на капацитетите за буџетско планирање и финансиско управување;

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСКУСТВА КАКО ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

 • Датум: 12.04.- 13.04.2021; Место: Онлајн студиска посета; Организација: EJTN, with financial support from the Justice Programme of the EU; Назив: EU Institutions (Exchange program for Judicial authorities);
 • Датум: 27.04.2021; Место: Онлајн специјализирана обука; Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Запознавање со најновите документи на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ);
 • Датум: 05.05.2021; Место: Онлајн обука; Организација: Академија за судии и јавни обвинители Скопје; Назив: Работилница за етика;
 • Датум: 25.05.2021; Место: Онлајн виртуелна тркалезна маса; Организација: Институтот за компаративно право од Белград и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ); Назив: Методи за решавање на случаи како придонес кон практичното образование на правниците – Образованието на правниците во Германија – теоретски основи и пракса;
 • Датум: 26.05.2021; Место: Онлајн настан; Организација: Совет на Европа, а финансирано од Европска Унија и Совет на Европа; Назив: Методологијата за евалуација на обуките за човековите права;
 • Датум: 16.06.2021; Место: Онлајн обука; Организација: Академија за судии и јавни обвинители и Амбасада на САД во Скопје; Назив: Обука за обучувачи;
 • Датум: 23.06. - 24.06.2021; Место: Онлајн студиска посета; Организација: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH; Назив: Virtual study visit for Western Balkans (WB) Judicial Training Institutions (JTIs);
 • Датум: 07. - 02.07.2021; Место: Онлајн е-конференција; Организација: Совет на Европа; Назив: “The 2021 HEPL Network e-Conference: Human rights responses to general challenges”;

Предавач

 • Предавач на Академијата за судии и јавни обвинители на Република Северна Македонија „Павел Шатев“ Скопје.

Член на работна група

 • Период: декември 2017 – март 2018 година; Работна група за: Strategy for establishing regional networking of Association of Judges in Southeastern Europe 2018-2020.

Член на управен одбор

 • Период: мај 2020 – мај 2024 година;  Член на Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија.

Излагања

 • Излагач на V-та Меѓународна судска конференција, во организација на Здружение на судиите на РСМ, CEELI Institute и Амбасадата на САД во Скопје (Р. Северна Македонија), на тема: „Функционирањето на судството за време на пандемија: потреба или предизвик - Далечинското (online) судење во граѓанската постапка во РСМ“.