Резултати во рамки на Теоретска настава на слушателите на VII генерација почетна обука

  1. Резултати - Модул-1
  2. Резултати - Модул-2
  3. Резултати - Збирно (Модул-1 + Модул-2)

Вид на обука
Категорија Резултати - Теоретска настава