Oбјавување резултати од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-та генерација слушатели на почетна обука,

Согласно член 11а од Правилникот за полагање на приемениот испит во Академијата за судии и јавни обвинители во прилог ги објавуваме резултатите од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ (англиски) за сите кандидати кои полагаа на ден 28.11.2020 година.

Вид на обука
Категорија Известувања