Известување за изречена дисциплинска мерка

Почитувани,

По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука од страна на Дисциплинската Комисија до директорот беше предложена Дисциплинска мерка - Предупредување/ Јавна опомена поради повреда на член 62 став 1 алинеја 4 од Правилникот за почетна обука.  Директорката на ден 10.11.2021 ја изрече предложената мерка:

 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – ЈАВНА ОПОМЕНА зa  слушателот Агим Ибрахими која може да ја видите на следниов линк.

Вид на обука
Категорија Известувања