И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

Во врска со семинарот на ЕЈТН, HFR/2020/07 со наслов: Автономноста на јавните обвинители и нивната есенцијална улога во Владеење на правото, кој првично требаше да се одржи на 29-30 октомври 2020 година во Шпанија, се трансформираше во онлајн активност која ќе се одржи на истите датуми.

Крајниот рок за пријавување е до 5 октомври 2020 година. Семинарот е наменет за јавните обвинители од сите инстанци.

Сите заинитересирани кои веќе не се пријавиле претходно можат да го сторат тоа преку линкот: HFR/2020/07.