Здраво. Дали потврдата од Агенција за вработување е извод од компјутерскиот запис на пријавата/одјавата во/од социјално осигурување која е регистрирана во евиденцијата на АВРСМ или М1/М2 како што нудат во нивните електронски услуги или нешто поинакво?

Одговор: За да се пријавите на јавниот оглас за прием во почетна обука за VIII генерација, кој ќе го распише Академијата, еден од условите е да докажете вкупен стаж на правни работи по полагање на правосуден испит издаден од Агенцијата за вработување на РСМ. Потврдата треба да биде во оригинал со печат и потпис од АВРСМ.