Уверението за неизречена прекршошна санкција забрана за вршење професија,дејност или должност треба да биде не постаро од колку месеци?

Одговор: Уверението за неизречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност треба да не е постаро од  6 месеци. Ве молиме погледнете ги одговорите на веќе поставените прашања на нашата Веб страница, во делот „Често поставувани прашања“ и ќе ги најдите сите детали во однос на потребната документација.
 
Со почит,
 
Академија за судии и јавни обвинители