Со оглед на тоа дека повеќето документи ги имаме во само еден примерок, може ли документацијата да се достави во копии заверени на нотар?

Да, документите можат да се доставт и како копии заверен на нотар.