Поздрав, во огласот за прием на нови слушатели како документ се бара потврда за работниот стаж од најмалку две години на правни работи по положен правосуден испит; јас сум на работа од декември 2018 до ден денес и имам потврда ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИЈАТА КАЈ ШТО РАБОТАМ, предходно сум работел како адвокат што истата се гледа и од доказ од ПИОМ со што се докажува работното искуство на правни работи по положен правосуден испит; прашањето мие дали за периодот што сум работел како адвокат треба потврда бидејќи истата не сме во можност да ја извајме , или важи доказот од ПИОМ, на кои доказ се гледа и времето што сум работел преходдно и како адвокат. Со почит

Почитуван/а со потврдата која ја издава АВРМ се докажува целокупното движење во Вашата кариера.