Почитувани,Дали како доказ од Агенцијата за вработување со кој се докажува работно искуство на правни работи по положен правосуден испит, се мисли на “преглед на пријави/одјави од задолжително социјално осигурување” со печат и потпис од службено лице каде што децидно е наведено меѓуостанатото, датата на засновање на раб.однос, престанок, работодавачот како и работното место на кое работи(ел) работникот, со оглед да одтаму информираат дека тоа е доказот кој го издаваат? Благодарам

Почитуван/а, се мисли на Преглед на регистрирани податоци од матична книга на евиденција, со печат и потпис.