Почитувани во врска со Вашето известување во пресрет на објавување на оглас за прием на VIII генерација слушатели сакам да се информирам за следното:Дали ние како кандидати кои бевме пријавени за VII генерација на слушатели доколку се пријавиме на новиот оглас кој ќе биде објавен од Ваша страна треба да доставиме само уверение дека не е изречена забрана за вршење на професија, дејсност или должнот и лекарско уверение или треба да доставиме и доказ за работен стаж бидејќи имаме промена во истиот како и доказ за државјанство ?Исто така сакам да прашам дали постои можност и испитот за познавање на еден од странските јазици да ни биде признат со оглед на фактот што истиот го полагаваме во Академија минатата година и сметам дека во тој дел не би имало никаква помена за оние кои го положиле, а само би се олеснило во поглед на должината на постапката и деновите на полагање, а со оглед и на моменталната ситуација со пандемијата? Со почит, Ви благодарам однапред, Јане Јаковоски

Одговор: Сите кандидати кои беа пријавени за прием на VII генерација слушатели во почетна обука чија документација сеуште се наоѓа во архивата на Академијата, истата ќе треба да ја ажурираат само со оние документи на кои им истекла важноста. Во однос на потврдата за работен стаж, доколку со истата на минатиот оглас сте го исполниле условот, тогаш нема потреба од доставување нова. Сите кои го полагаа тестот за англиски јазик во рамки на приемниот испит за VII генерација, ќе треба повторно да го полагаат доколку одлучат да се пријават на огласт за VIII генерација слушатели во почетна обука.