Почитувани, Во врска со условот за прием во почетна обука член 57 ст.1 т.3 од Законот за АСЈО: „работен стаж од најмалку две години на правни работи по положен правосуден испит“ – според кои критериуми се утврдува дали работниот стаж е поминат на правни работи, односно, што се подразбира под поимот „правни работи“?