Почитувани !!! Во врска со објавата на измена на правилникот за полагање на приемен испит за почетна обука, имам да прашам во истиот стои дека тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на ЕУ, ке се полага писмено, ме интересира како тоа се предвидува, со оглед да претходно електронски полагавме и веднаш имавме резултати ?

Одговор: Академијата води сметка сите постапки и фази од приемниот испит да бидат спроведени ефикасно и квалитетно, согласно сите законски надлежности.