Почитувани, ве молам за одговор по кој основ се бара и Дипломи и Уверенија и од прв и од втор циклус? Ако законскиот услов еЧлен 57 (1) Услови за прием во почетната обука се: – да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование VII/I степен на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС). И зошто е потребно за прв циклус 180) кога се бараат 300 кредити? Можно е некој да магистрирал без да дипломира? Поздрав