Почитувани, дали сите прашања по меѓународно право и ЕКЧП се уредно поминати од Програмски совет? Прашањето го поставувам од причина што има прашања што се од студии на случај кои се од предходна генерација , па бидејќи се прашања од студии, невозможно е да се одговорат без студијата!!! Сите прашања се од истиот автор… Благодарам