Почитувани, дали кандидатите со две преземиња може да дојдат во термин согласно распоредот во кој е првата буква на било кое од двете презимиња?

Почитуван/а се зема предвид првата буква од второто презиме.