Почитувани, дали документите треба да ги доставам лично или може и преку полномошник?

Почитуван/а документите можете да ги доставите и преку полномошник. За повеќе информации погледнете ги известувањата на Веб страната на Академијата, или пак одговорите на прашањата кои се веќе поставени каде ќе најдете повеќе и за Вашете прашање.