Кога ќе биде објавена рамката за полагање на испитите по датуми како и новата база со прашања. Конкретен одговор е пожелен