Јас имам доставено документи еднаш во декември 2015 година, па ме интересира дали тие документи сеуште ги поседува академијата и доколку се пријавам сега за новиот оглас дали е потребно одново сите документи да се достават или само тие кои имаат промена како што е доказот за стаж или слично.

Почитуван/а доколку со доставените документи од 2015 година ги исполнувате условите содржани во  новиот оглас, во тој случај ќе треба да дополните, односно, да ги доставите сите оние документи на кои им е поимнат рокот, како што се Лекарско уверение и Потврда за забрана за вршење дејност, како и Извод од матична книга на родени доколку сте смениле презиме.