Дали ќе бидат истите прашања од минатиот оглас?

Одговор: Прашањата се јавно достапни на Веб страната на Академијата, во делот „Пристап до базата за полагање на испит во Академијата“. Согласно законската обврска Академијата ја ревидира и освежува базата во поглед на прашањата и одговорите, за конечноста на истата ќе бидете известени со известување на Веб страната на Академија по што базата нема да претрпи понатамошни промени.