Дали документите кои веќе ги имам кај вас приложено на претходниотоглас можам да ги искористам истите за новиот оглас и да приложам само ново лекарско уверение и уверение дека не ми е изречена мерка забрана за вршење на професија дејност или должност. и нова пријава

Одговор: Да, сите оние кои имаат доставено документи во Академијата на претходниот оглас, и кои не си ги подигнале, а во меѓувреме на некои од документите им истекла важноста, истите можат да ги дополнат на денот на поднесување на нова пријава. Академијата веќе објави известување за ова прашање и истото во целост можете да го прочитате на веб страната на Академијата во делот за ИЗВЕСТУВАЊА.