Ако работниот стаж е остварен само кај еден работодавач, дали е доволна потврда само од тој работодавач за да се докаже работното искуство по правни работи или задолжително да се прибави и потврда од Агенцијата за вработување? Исто така, поради променето презиме поради склучување на брак, дали е потребно да се достави Извод од матична книга на венчани?

Одговор: Независно од потврдата прибавена од работодавач, потребно е да се достави и потврда со која се докажува вкупниот стаж од Агенција за вработување. Во случај кога поради склучување на брак има промена на презиме тогаш во прилог на документите задолжително се доставува и Извод од матична книга на венчани.