Јавна набавка на услуги за патен транспорт

Тип Склучен договор
Предмет на договор Јавна набавка на услуги за патен транспорт
Вид на набавка Услуги
Број на оглас
Краен рок