Steering Committee


д-р Лазар НАНЕВ - Член - Престедател на УО (претседател на ОС Кавадарци)


Тодор ПОП ПАНЕВ - Заменик член на УО - (Претседател на ОС Свети Николе)

Вјолца ЕЛМАЗИ - Член - Заменик престедател на УО (јавен обвинител во ВЈО Гостивар)


Ниху ЈУСУФИ - Заменик член на УО (Јавен обвинител во ВЈО Гостивар)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Цветанка ПЕРИЌ - Заменик член на УО (Судија на Врховен суд)

Осман Шабани Осман Шабани - Член (судија на Основен суд Скопје 1)


Хасан АСАНИ - Заменик член на УО (Претседател на ОС Тетово)

Сашо РАЈЧЕВ - Член на УО (Јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје)


Елизабета МИШЕВА ЈОРДАНОВА - Заменик член на УО (јавен обвинител на ОЈО Кавадарци)

Бодан ЛАЗАРЕВСКИ - Член на УО (Јавен обвинител во ЈОРСМ)


Исмаил Дарлишта - Заменик член на УО (Јавен обвинител во Јавно обвинителство на РСМ)

Мери Тромбева - Член (Јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Битола)


Миле Петков - Заменик член на УО (Јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Струмица)

Д-р. Џемали САИТИ - Член на УО (Судија на Врховен суд)


Емилија ШОПАР ЈОВАНОВА - Заменик член на УО (Судија на Основен Граѓански суд Скопје)

Валентина ШАУРЕК - Член на УО (Државен советник за Правосудство)


Д-р Љубица Караманди Попчевски - Заменик член на УО (државен советник во Министерството за правда на РСМ)