Program Council


Проф Д-р Гордана Лажетиќ - Член на Програмски совет (Правен Факултет ,,Јустинијан Први''-Скопје)