Дали документите кои веќе ги имам кај вас приложено на претходниотоглас можам да ги искористам истите за новиот оглас и да приложам само ново лекарско уверение и уверение дека не ми е изречена мерка забрана за вршење на професија дејност или должност. и нова пријава

Sorry, this entry is only available in Macedonian.