(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-зза период ФЕВРУАРИ – ЈУЛИ 2021 година (за службеници)