Каталог на обуки


Документ Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства и за стручните служби во судството и јавното обвинителство Превземи
(мкд) Каталог на обуки во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства (9-12.2021) Превземи
Каталог за службеници (9-12.2021) Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-зза период ФЕВРУАРИ – ЈУЛИ 2021 година (за службеници) Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2021 година Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-за перoд ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020 година (за службеници) Превземи
КАТАЛПГ НА ПБУКИ Превземи
(мкд) КАТАЛОГ НА ОБУКИ-СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 година Превземи