КАТАЛОГ НА ОБУКИ-за перoд ЈАНУАРИ – ЈУЛИ 2020 година (за службеници)