КАТАЛОГ НА ОБУКИ во рамките на задолжителната континуирана обука за судии, јавни обвинители, претседатели на судови и јавни обвинители на јавните обвинителства и за стручните служби во судството и јавното обвинителство