СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

 

Ве известуваме дека денес преку видео-конференциска врска се одржа конститутивната седница на новиот Управен одбор на Академијата за судии и јавни обвинители.

На седницата беа верификувани мандатите на следниве членови и заменици членови  на Управниот одбор на Академијата:

д-р Лазар НАНЕВ, претседател на ОС Кавадарци, член на УО назначен од ССРСМ;

Тодор ПОП-ПАНЕВ, Претседател на ОС Свети Николе, заменик-член на УО, назначен од ССРСМ;

Осман ШАБАНИ, судија на Основен кривичен суд Скопје, член на УО, назначен од ССРСМ;

Хасан АСАНИ, Претседател на ОС Тетово, заменик-член на УО, назначен од ССРСМ;

Мери ТРОМБЕВА, Јавен обвинител на ВЈО Битола, член на УО назначена од СЈОРСМ;

Миле ПЕТКОВ, Јавен обвинител на ОЈО Струмица, заменик-член на УО, назначен од СЈОРСМ;

Вјолца ЕЛМАЗИ, јавен обвинител во ВЈО Гостивар, член на УО назначена од СЈОРСМ;

Ниху ЈУСУФИ, Јавен обвинител во ВЈО Гостивар, заменик-член на УО, назначен од СЈОРСМ;

Цветанка ПЕРИЌ, Судија на Врховен суд, заменик член на УО, назначена од Врховен суд на РСМ;

Бодан ЛАЗАРЕВСКИ. Јавен обвинител во ЈОРСМ, член на УО, назначен од ЈОРСМ;

Исмаил ДАРЛИШТА, Јавен обвинител во ЈОРСМ, заменик-член на УО, назначен од ЈОРСМ;

Д-р. Џемали САИТИ, Судија на Врховен суд, член на УО, назначен од Здружение на судии на РСМ;

Емилија ШОПАР ЈОВАНОВА, Судија на Основен Граѓански суд Скопје, заменик-член на УО, назначена Здружение на судии на РСМ;

Сашо РАЈЧЕВ, Јавен обвинител на ОЈО Скопје, член на УО, назначен од Здружение на јавни обвинители на РСМ;

Елизабета МИШЕВА ЈОРДАНОВА, јавен обвинител на ОЈО Кавадарци, заменик-член на УО, назначена од ЗЈОРМ;

Валентина ШАУРЕК, Државен советник за Правосудство, Член на УО, назначена од Министерот за правда;

д-р Љубица КАРАМАНДИ ПОПЧЕВСКИ, државен советник во МП, заменик-член на УО, назначена од Министерот за правда.

Воедно, на седницата за претседател на Управниот одбор беше избран Д-р Лазар НАНЕВ, а за заменик-претседател Вјолца ЕЛМАЗИ.