Резултати од тест за интегритет

Почитувани кандидати кои го полагавте тестот за интегритет,

Ве известуваме дека од вкупно 279 (двеста седумдесет и девет) кандидати кои го полагаа тестот за интегритет, вкупно 263 (двеста шеесет и три) кандидати се стекнаа со право да го полагаат писмениот и усниот дел од испитот, од кои 205 (двеста и пет) кандидати добија оценка „задоволува“ и 58 (педесет и осум) кандидати добија оценка „делумно задоволува“. 16 (шеснаесет) кандидати добија оценка „не задоволува“ .  Резултатите од тестот за интегритет може да ги видите тука.

 

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители

 

 

Директор

Проф. др Наташа Габер Дамјановска