Oбјавување резултати од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во VIII-та генерација слушатели на почетна обука,

Согласно член 11а од Правилникот за полагање на приемениот испит во Академијата за судии и јавни обвинители во прилог ги објавуваме резултатите од тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ (англиски) за сите кандидати кои полагаа на ден 28.11.2020 година.