ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

 

Академијата за судии и јавни обвинители ги објави во Службен весник на Република Северна Македонија бр,193 од 28.07.2020  година следните Правилници:

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за полагање на примениот испит во Академијата за судии и јавни обвинители. Правилникот можете да го преземете на следниот линк:

https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/pravilnik-za-polaganje-priemen-izmeni.pdf

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за почетна обука. Правилникот можете да го преземете на следниот линк:

https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/pravilnik-za-pocetna-obuka-izmeni.pdf

Со почит,

Академија за судии и јавни обвинители