Известување

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас во почетна обука 2019/2021,
На линкот подолу можете да симнете примери за прашања со понудени одговори од квалификациски тест од сите области и студии на случај (кривична и граѓанска) и прашања со понудени одговори за практичниот дел од испитот во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев.