Правилник за изменување на правилникот за континуирана обука – Сл.весник бр.15 од 2017