Правилник за полагање на приемен испит во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ -Сл. весник бр.77/2015