Правилник за изменување и дополнување на правилникот за континуирана обука 24.01.2017