Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - управен oдбор

ЕДНИЦИ НА УПРАВЕН ОДБОР

________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно Законот за Академијата за  судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010) органи на Академија се Управниот одбор, Директорот, Заменик на Директорот и Програмскиот совет.

 

У П Р А В Е Н     О Д Б О Р

 

Управниот одбор е орган на управување на Академијата за судии и јавни обвинители и брои 13 члена.Членови на Управниот одбор по функција се претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, претседателот на Советот на јавните обвинители на РепубликаМакедонија, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и Јавниот  обвинител на Република Македонија.

 

Членови на Управниот одбор  се:

 


1.

Коле Штерјев

Совет на јавните обвинители на Република Македонија

2.

Зоран Караџовски

Судски совет на Република Македонија

3.

Јово Вангеловски

Врховен суд на Република Македонија

4.

Љубомир Јовески

Јавно обвинителство на Република Македонија

5.

Меџит Јусуфи

Совет на јавните обвинители на Република Македонија

 

 

6.

Јелица Крстевска

Судски совет на Република Македонија

 

 
7.

 

Врховен суд на Република Македонија

 

 

8.

Зулќуфли Ајвази

Министерство за правда на Република Македонија

 

 
9.

Гордана Илиевска

Управен суд

 

 

10.

Лилјана Спасоска

Јавно обвинителство на Република Македонија

 

 

11.

Надица Василева

Основно јавно обвинителство Сртумица

 

 

12. 

Санде Зиков

Апелационен суд Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Претседател на Управниот Одбор е избран Лилјана Спасоска од Јавно обвинителство на Република Македонија