Календар на Активности

За Aкадемијата - управен oдбор

СЕДНИЦИ НА УПРАВЕН ОДБОР

________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно Законот за Академијата за  судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010) органи на Академија се Управниот одбор, Директорот, Заменик на Директорот и Програмскиот совет.

 

У П Р А В Е Н     О Д Б О Р

 

Управниот одбор е орган на управување на Академијата за судии и јавни обвинители и брои 13 члена.Членови на Управниот одбор по функција се претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, претседателот на Советот на јавните обвинители на РепубликаМакедонија, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и Јавниот  обвинител на Република Македонија.

 

Членови на Управниот одбор  се:

 


1.

Петар Аневски

Совет на јавните обвинители

2.

Зоран Караџовски

Судски совет на Република Македонија

3.

Лидија Неделкова

Врховен суд на Република Македонија

4.

Марко Зврлевски

Јавно обвинителство на Република Македонија

5.

Сашо Василевски

Совет на јавните обвинители

Дилавер Бектеши

Совет на јавните обвинители

6.

Јелица Крстевска

Судски совет на Република Македонија

Бекир Шаини

Судски совет на Република Македонија

7.

Зирап Лимани

Врховен суд на Репбулика Македонија

Милка Стефкова

Врховен суд на Репбулика Македонија

8.

Зулќуфли Ајвази

Министерство за правда

Радица Лазареска Геровска

Министерство за правда

9.

Гордана Илиевска

Управен суд

Газменд Фејзлиу

Управен суд

10.

Лилјана Спасоска

Јавно обвинителство на Република Македонија

Неџат Елези

Јавно обвинителство на Република Македонија

11.

Надица Василева

Основно јавно обвинителство Сртумица

Вјолца Елмази

Вишо јавно обвинителство Гостивар

12. 

Санде Зиков

Основен суд Скопје 2

 

Јованка Спировкса Панева

Основен суд Скопје 2

13.

Елизабета Јосифовска

Основно јавно обвинителство Гостивар

 

Бари Шабани

Вишо јавно обвинителство Скопје

 

За Претседател на Управниот Одбор е избран Лилјана Спасоска од Јавно обвинителство на Република Македонија