Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - управен oдбор

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно Законот за Академијата за  судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2015,192/205,231/2015 и 163/2018  органи на Академија се Управен одбор, Директор, Заменик на директорот и Програмски совет.

 

У П Р А В Е Н     О Д Б О Р

 

Управниот одбор е орган на управување на Академијата и го сочинуваат 9 члена.

 

Членови на Управниот одбор  се:

 


1.

Мирјана Радевска Стефкова

Врховен суд на Република Македонија

2.

Оља Ристова

Основен суд Скопје 1

3.

Осман Шабани

Основен суд Скопје 1

4.

Д-р Лазар Нанев

Основен суд Кавадарци

5.

Лилјана Спасоска

Јавно обвинителство на Република Македонија

 

 

6.

Мери Тромбева

Вишо јавно обвинителство Битола

 

 
7.

Вјолца Елмази

Вишо јавно обвинителство Гостивар

 

 

8.

Сашо Рајчев

Основно јавно обвинителство Скопје

 

 
9.

Д-р Љубица Караманди Попчевски

Министерство за правда

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претседател на Управниот Одбор е  Сашо Рајчев, Јавен обвинител на Основно јавно обвинителсво Скопје