Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - управен oдбор

ЕДНИЦИ НА УПРАВЕН ОДБОР

________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно Законот за Академијата за  судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010) органи на Академија се Управниот одбор, Директорот, Заменик на Директорот и Програмскиот совет.

 

У П Р А В Е Н     О Д Б О Р

 

Управниот одбор е орган на управување на Академијата за судии и јавни обвинители и брои 13 члена.Членови на Управниот одбор по функција се претседателот на Судскиот совет на Република Македонија, претседателот на Советот на јавните обвинители на РепубликаМакедонија, претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и Јавниот  обвинител на Република Македонија.

 

Членови на Управниот одбор  се:

 


1.

Мирјана Радевска Стефкова

Врховен суд на Република Македонија

2.

Оља Ристова

Основен суд Скопје 1

3.

Осман Шабани

Основен суд Скопје 1

4.

Д-р Лазар Нанев

Основен суд Кавадарци

5.

Лилјана Спасоска

Јавно обвинителство на Република Македонија

 

 

6.

Мери Тромбева

Вишо јавно обвинителство Битола

 

 
7.

Вјолца Елмази

Вишо јавно обвинителство Гостивар

 

 

8.

Сашо Рајчев

Основно јавно обвинителство Скопје

 

 
9.

ГД-р Љубица Караманди Попчевски

Министерство за правда

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Претседател на Управниот Одбор е избран Лилјана Спасоска од Јавно обвинителство на Република Македонија