Календар на Активности

За Aкадемијата - Програмски совет

СЕДНИЦИ НА ПРОГРАМСКИ СОВЕТ

 

Согласно Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010 ) органи на Академија се Управниот одбор, Директорот, Заменик на Директор и Програмскиот совет.

 

ПРОГРАМСКИ  СОВЕТ

 

Програмскиот совет е стручен орган на Академијата. Програмскиот совет е составен од седум члена и нивни заменици кои ги назначува Управниот одбор од редовите на судиите, јавните обвинители, раководните државни службеници од Министерството за правда, како и други истакнати правници од научната и истражувачката правна мисла во областа на правосудството.

Членови на Програмскиот совет на Академијата се:

 

1.Невена Крцковска Малинковска 

Врховен суд на Република Македонија

Eмилија Илиевска - зам.член

Врховен суд на Република Македонија

2.Сафет Кадрии 

Врховен суд на Република Македонија

Драгослав Радичевски - зам.член

Врховен суд на Република Македонија

3.Ферат Елези 

Колегиум на Јавно обвинителство на РМ

Ацо Колевски - зам.член

Колегиум на Јавно обвинителство на РМ

4.Момир Маричиќ 

Совет на јавните обвинители на Република Македонија

Дашмир Саити - зам.член

Совет на јавните обвинителина Република Македонија

5.Ристо Бојаџиски 

Колегиум на Јавно обвинителство на РМ

Џулијана Мишевска - зам.член

Колегиум на Јавно обвинителство на РМ

6.Насер Хаџи Ахметагиќ 

Судски совет на Република Македонија

Крсте Сиваков - зам.член

Судски совет на Република Македонија

7.Наде Пенова 

Министерство за правда на Република Македонија

Артан Раховица - зам.член

Министерство за правда на Република Македонија