Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - Програмски совет

СЕДНИЦИ НА ПРОГРАМСКИ СОВЕТ

 

Согласно Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010 ) органи на Академија се Управниот одбор, Директорот, Заменик на Директор и Програмскиот совет.

 

ПРОГРАМСКИ  СОВЕТ

 

Програмскиот совет е стручен орган на Академијата. Програмскиот совет е составен од седум члена и нивни заменици кои ги назначува Управниот одбор од редовите на судиите, јавните обвинители, раководните државни службеници од Министерството за правда, како и други истакнати правници од научната и истражувачката правна мисла во областа на правосудството.

Членови на Програмскиот совет на Академијата се:

 

1.Киро Здравев

Врховен суд на Република Македонија

 

 

2.Лидија Каначковичќ

Судски совет на Република Македонија

 

 

3.Ферат Елези 

Јавно обвинителство на Република Македонија

 

 

4.Фиданка Рајевска

Совет на јавните обвинители на Република Македонија

 

5.Загорка Тноковска

Виш управен суд

 

 

6.Ристо Бојаџиски

Основно јавно обвинителство Штип

 

 

7.

Министерство за правда на Република Македонија