Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - заменик директор

Согласно Законот за Академијата за  судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88 од 02.07.2010 ) органи на Академија се Управниот одбор, директорот, Заменик на  директор и Програмскиот совет.

 

З А М Е Н И К     Д И Р Е К Т О Р

 

Заменик на  директорот  е  орган на Академијата. Заменикот на директорот го именува Управниот одбор врз основа на јавен оглас кој се објавува во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалкудва дневни весници од кои еден од весниците кои се издаваат е на македонски јазик и еденод весниците кои го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.