Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - директор

 

Согласно одлуката на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители, донесена на седницата одржана на 26.10.2018 година, од редот на членовите на Управниот одбор на Академијата, за В.Д. Директор е назначена г-а Вјолца Елмази, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Гостивар, до именување на нов директор.

 

 

                                         Г-а Вјолца ЕЛМАЗИ, јавен обвинител

 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Датум и место на раѓање

 

03/09/1975, Гостивар

 

 

 

Телефон

Мобилен:      +38976222222

 

 

 

Службен: : 00 389 2/401 – 560

Електронска пошта

Vjollca.Elmazi@jpacademy.gov.mk

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Магистрант - граѓанска насока, Универзитет на Југоисточна Европа (Штулов факултет)

2002                            Положен правосуден испит

1994–1999                  Дипломиран правник, Правен факултет, Св. Кирил и Методиј, Скопје (Република   Македонија)

1990–1994                  Средно образование, Панче Попоски, Природно математички смер, Гостивар (Република Македонија)

 

 

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

 

 

30/10/2018–Сега       В.Д. Директор, Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

22/10/2018                 Член на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев

08/06/2010–Сега       Јавен обвинител, Вишо јавно обвинителство Гостивар

2016                            Заменик член на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев

2011                            Член на комисијата за завршен испит на IV генерација слушатели, Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев

2004–2010                  Виш советник во Сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи

2001–2004                  Инспектор - Отсек за странци и општ криминал, СВР Гостивар, Министерство за внатрешни работи, Гостивар

1999–2001                  DRC - Danish Refugees Council

                                    ADI - Асоцијација за демократски иницијативи, отсек за човекови права, Гостивар

 

 

ДОПОЛНИТЕЛНО  ИСКУСТВО

 

 

 

Студиски посети            Организација на обединети нации, Женева

                                               Совет на Европа

                                               Европски суд за човекови права

                                               Многу други

Работни групи           Активно учество  - Извештај во сенка за остварување на правата на помалобројните заедници согласно Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства од здруженијата на заедниците кои учествуваат во Партиципативниот форум

Конференции и              Учество на голем број на конференции и семинари во земјата и странство

семинари

 

 

 

 

 

 

 

Одлука