Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

За Aкадемијата - директор

 

Согласно одлуката на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители, донесена на седницата одржана на 28.11.2018 година, од редот на членовите на Управниот одбор на Академијата, за Директор е назначена Проф.        д-р Наташа Габер-Дамјановска. 

 

 

 

I. Лични податоци 

Презиме, име:Проф.д-р Габер-Дамјановска Наташа

Датум и место на раѓање: 9.10.1962 Скопје, Република Македонија

II.  Работно искуство

21 април 1985 – 7 октомври 2008 вработена во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ како помлад асистент па се до редовен професор и научен советник

7 октомври 2008-7 октомври 2017 извршување на функцијата судија на Уставниот суд на Република Македонија

8 октомври 2017-1 декември 2018 вработена во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања како редовен професор и научен советник, а од 23.01.2018-28.09.2018 и како директор на Институтот

Од 1 декември 2018 до денес директор на Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“ Скопје

III. Образование и академски и други квалификации 

1995    Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, докторат по политички науки

1990   Правен факултет Јустинијан I, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, магистратура по правни и политички науки

1984   Правен факултет Јустинијан I, Универзитет Св.Кирил и Методиј – Скопје, дипломиран правник

 

 

2019 Обука во рамки на Совет на Европа/Европска Унија  хоризонтална програма против организиран криминал, “Симулација на судење: Истрага, прогон и судење на корупциски случаи, перење на пари и финансиски криминал“, Стразбур, Совет на Европа

2016  Студиска посета на Уставниот суд на Република Македонија на Европскиот суд за човекови права во Стразбур

2015-2017 Серија обуки за јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права во Стразбур организирани во Уставниот суд на Република Македонија

2001   “Креирајќи правни принципи за граѓанските организации“, семинар за македонски судии и адвокати, Чешка Република и САД, УСАИД/ИЦНЛ

1999   Харвард Универзитет, Џон Кенеди Факултет за политички науки, Кокалис програма за меѓународно лидерство и економски развој

1998   Светска банка, Роберт МекНамара стипендија, 1998 “Невладините организации како извор на голем потенцијал во понатамошниот општествен развој“,Роберт МекНамара стипендиски програм 1997/1998

1997    САД студиска посета “Законски правила и принципи за оданочувањето на граѓанските организации“, УСАИД

1996   Салцбург семинар сесија 336 “Процесот на Американските претседателски избори“

1995    Меѓународен институт за човекови права Рене Касен, Сертификат за учество на 26-та сесија, Стразбур јули 1995 и Серификат за учество при Меѓународниот центар за универзитетска едукација за човековите права, 23-та сесија, Стразбур

1994   САД студиска посета, “Правно регулирање на статусот на граѓанските организации“ УСАИД

1993   Европски универзитески институт, Летен курс за Европско право, Фиренца, Италија 1993

1993   Британски совет/Чивнинг стипендија, Факултет за политички науки, Универзитет во Есекс, Колчестер, Обединето Кралство, учебна година 1993/94

IV. Релевантни професионални активности 

 1. a.      Опис на судските активности

Остварување на функцијата судија на Уставниот суд на Република Македонија од 7.10.2008-07.10.2017

б. Опис на несудските правни активности

 

 • Член на националното тело за судски реформи, 2017 (септември-декември), Министерство за правда на Република Македонија
 • Член на работната група за законот за медијација, 2018, Министерство за правда
 • Коавтор на предистражувањето “Функционалноста и имплементацијата на Деловникот на Собранието на Република Македонија“, NDI и Парлементарниот институт при Собранието на Република Македонија, 2018
 • Учество во улога на судија на регионалните MOOT Court натпревари, јуни 2017 во Скопје и октомври 2018 во Битола
 • Коавтор во проектот “Политичката култура на граѓаните на Република Македонија“, ИСППИ/ФИООМ 2018
 • Автор/член на тимот на Изборниот законик (амендирање) 2018 (ИФЕС и Министерство за правда); автор/член на тимот за Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (Министерство за правда), изгласан во 2005 година; Автор/член на тимот при Министерството за правда за подготовка на Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (Министерство за правда), изгласан во 2002 година; Idem, мај 1998 година
 • Автор/член на тимот на Законот за локални избори (2004)
 • Предавања по уставно право/уставносудска пракса на Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев“ во 2014 година
 • Автор/член на тимот за Законот за здруженија и фондации, изгласан во 2011 година; Автор/член на тимот за Законот за здруженија на граѓани и фондации, изгласан во јуни 1998 година;
 • Експерт/член на тимот за подготовка на Законот за волонтерство и Стратегијата за волонтeрство на Република Македонија 2009-2010
 • Член на работната група за изработка на Законот за конфликт на интереси (прв нацрт) 2005 година.
 • Член на работната група за изработка на Законот за спречување и заштита од дискриминација (прв нацрт) Министерство за правда и ОБСЕ 2004/2005.
 • Член на работната група за изработка на Законот за бучава, Министерство за животна средина, 2002 година
 • Можности за примена на Архуската Конвенција во Македонија: Пристап кон информации и учество во процесот на донесување одлуки кои се однесуваат на животната средина, Регионален центар за заштита на човековата околина, студија, 2000 година.
 • Правна регулатива против семејно насилство (коавтор на едицијата), Хуманитарна асоцијација за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ХА-ЕСЕ) и Американската адвокатска асоцијација за Централна и Источноевропска правна иницијатива (ABA CEELI), Скопје, 1999 година.
 • “Промовирање на човекови права”, (коавторство) учебник за подигање на свеста меѓу децата во основните училишта за човекови права и хуманистички вредности, како и едукација за справување со конфликти и едукација против дискриминација, Црвен Крст на Република Македонија, Меѓународен Комитет на Црвениот Крст и Министерство за образование на Република Македонија 1996-1998 (три изданија).

V. Публикации и пишани трудови 

За време на работниот ангажман на УКИМ, во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, е вклучена во околу четириесет проекти поддржани од различни домашни и странски партнери (види погоре). Студиите кои произлегоа од тие истражувања во кое пишување и јас имав свој дел, ја опфаќаа и системско-правната димензија на истражуваните теми.

Исто така, за време на мандатот како судија во Уставниот суд на Република Македонија, освен редовната работа, пишувани се и трудови кои главно произлегуваа од искуството стекнато од јуриспруденцијата на Судот.

Автор на седум книги, околу триесет студии или делови од студии (коавторство) и дваесет научни трудови.

Следи листа на некои позначајни и/или понови публикации:

 • “Политичката култура на граѓаните на Република Македонија“, студија,ИСППИ/ФИООМ 2018 (коавторство, македонски јазик)
 • “Функционалноста и имплементацијата на Деловникот на Собранието на Република Македонија“, претпроектна студија, NDI и Парлементарниот институт при Собранието на Република Македонија, 2018 (коавторство, македонски јазик)
 • “Човекови права“, автор на делот кој ги опфаќа членовите 9 (слобода на мисла, совест и вера), 11(слобода на собирање и здружување) и 2 Протокол Бр.4 на Европската Конвенција за човекови права и основни слободи, ОБСЕ Мисија во Скопје, Скопје, 2018 (македонски јазик)
 • “Constitutional Court of the Republic of Macedonia-Practice on Bylaws” –труд, Годишник на ИСППИ, Број 1, 2018 година
 • “Владеењето на правото отелотворено во одлуките на Уставниот суд на Република Македонија“, стр.10, 25 години од Уставниот суд на Романија,  (труд, англиски), 2017
 • “Во одбрана на Уставот и цивилизациските вредности” – колекција на лични издвоени мислења од праксата на Уставниот суд, Македонски центар за меѓународна соработка и ТАКСО (проект на Европската унија), Скопје, март 2016 (македонски јазик)
 • “Подзаконските акти низ праксата на Уставниот суд на Република Македонија”, труд по повод 50-годишнината на Уставниот суд на Република Македонија на тема “Современи предизвици на уставното судство“, подтема “Оценка на уставноста и законитоста на подзаконските акти“, Скопје, Септември 18-21, 2014 (македонски јазик)
 • “Уставниот принцип на еднаквоста на гласот разгледуван преку стандардите на Европската унија – случајот на исселеничките гласови“ (труд, англиски) Универзитет Американ Колеџ Скопје и Фондација Фридрих Еберт, Осма Годишна меѓународна конференција за Европска интеграција, 2013
 • “Дејство и извршување на одлуките на Уставниот суд на Република Македонија” (16 страни), Регионална конференција на уставните судови, Сремски Карловци 5-7 јули 2012 (труд, српски и македонски)
 • “Кривичен законик на Република Македонија – преиспитување на член 38д”, Revue Internationale de Droit Penal Vol.83, 2012/1-2, Издавач E.R.E.S, ISBN 9782749232188 (труд, на англиски и француски)
 • “Системски карактеристики на Република Македонија анализирани преку Уставот од 1991 и Амандманите од 2001 година”, Меѓународен конгрес за уставно право, Истанбул 11-14 мај 2011 (труд, англиски)
 • “Уставните амандмани во Република Македонија – рефлексии на актуелната оптествена и политичка состојба“, Политичка мисла, IDSCS, Konrad Adenauer Stiftung, Година 9, бр.35, Скопје 2011, стр.11-22 (труд, македонски)
  • “Учество на граѓанскиот сектор во процесот на донесување закони и креирање политики во Република Македонија”, ЦИРА и Европскиот центар за непрофитно право, 2007, (анализа, македонски)
  • “Изборниот систем на Република Македонија – актуелни дилеми“, Годишник на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, бр.1, 2007 година стр.169-188 (коавторство, македонски)
  • Проектот “Јавното мислење за верското образование во Република Македонија“, авторство на дел од студијата, ФИООМ 2007 година
  • Проектот “Локален развој на заедниците“, студија, коавторство, Македонски центар за меѓународна соработка, 2006/2007
   • Автор на студијата “Истражување за мрежите, коалициите и чадорските организации во Република Македонија“, Македонски центар за меѓународна соработка 2007
   • Трудот "Relations of the Civil Society Sector and the Business Community", Der Donraum, Vienna 2006
   • „Партиципацијата на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики во Република Македонија“, анализа, Македонски центар за меѓународна соработка, 2005
   • Во проектот „Општествена проценка на здравствениот систем на Република Македонија“, пишување на дел од студијата, Министерство за здравство, Фонд за здравство, 2004 година
   • Во книгата „Функционирање на системот на локалната самоуправа во Република Македонија“ текстот “Системот на локалната самоуправа во Република Македонија наспрема невладиниот сектор“ стр.231-244, ИСППИ 2004
   • Во книгата “Финансирање на граѓанските организации од страна на државата“ трудот “Државно финансирање на невладиниот сектор во Република Македонија“, стр.9-24, МЦМС, 2004
   • Трудот “Political Parties in the Republic of Macedonia”, во книгата “Political Parties and Consalidation od Democracy in South Eastern Europe”, (коавторство) Friedrich- Ebert- Stiftung, Institute for Political and Legal Studies, Sofia, 2004
   • “Во потрага по изборен модел адекватен за Република Македонија“, Macedonian Affairs, Vol.IV, No.3, 2003, Macedonia Information Centre (труд во коавторство, англиски јазик)
   • “A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe”, Edited by Monica Robotin and Levente Salat, научниот труд “Minorities in the Political Life in the Republic of Macedonia”, p.41-64, LGI Books 2003
   • Во проектот „НВО и бизнис-секторот работат заедно за подобрување на фискалната (законска) политика“ (студија, коавторство), Детска амбасада Меѓаши и Британска амбасада, 2002 година
   • "Transformation of the Macedonian Political System and Inclusion of Ethnic Groups", SEER, Nomos,  Vol.7- No 1 (pp 87-97) 2002, (труд, коавторство)
    • "Macedonian Census Results- Controversy or Reality?", SEER (South East Europe Review for Labour and Social Affairs), Nomos, Vol.7- No 1, (pp 99-110) (Коавторство), 2002
    • Пишување на редовни правно-политички анализи во врска со тековните состојби за списанието Eurobarometer Macedonia, од јуни 2001 до декември 2012, Friedrich Ebert Stiftung, (коавторство, англиски јазик)
    • "Здруженија на граѓани и фондации" (коавторство), Правен факултет “Јустинијан I", ICNL, USAID, Скопје 2001 (факултетски учебник, македонски)
    • Во проектот “Јавното мислење за здравствените реформи“, дел од студијата ИСППИ, Министерство за здравство, Светска Банка 2002
    • Во проектот „Стратегија за намалување на сиромаштијата во Република Македонија“, авторски дел во студијата за граѓанските организации и партиципацијата во процесот на донесување на одлуки, ИСППИ, 2000
    • Во проектот „Изворите и факторите на меѓуетничката (не)толеранција во процесите на образованието“, автор на дел од студијата, ИСППИ/ОБСЕ, 2000
     • Во проектот „Политичката култура на граѓаните на Република Македонија“, авторство на дел од студијата, Министерство за образование и наука, ИСППИ, 1999
     • Коментар на Законот за здруженија на граѓани и фондации (коавторство) МЦМС/ICNL Скопје, 1999, (македонски и англиски)
     • “Улогата на мнозинството во политичката реалност”, ЛИСТ, Скопје, 1997 (книга, македонски)
 • “Директни избори за Претседател на Република Македонија – потреба или не?” (труд, коавторство, македонски), ИСППИ Годишник 2010
 • “Позицијата на Уставниот суд во политичкиот систем на Република Македонија“, Годишна меѓународна конференција, Ерменија, Ереван, 2009 (труд, англиски)
 • Проектот „Јавното мислење за корупцијата во Република Македонија“, авторство на дел од студијата за потребите на Државната комисија за спречување на корупцијата, Совет на Европа, 2005/2006

 

VI. Опис на други професионални активности 

Избран редовен професор и научен советник, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје (2006-2008) на предметите: “Граѓанско општество-карактеристики и правна рамка“ и “Политичко одлучување“. Од 2018 повторно е превземен предметот “Граѓанско општество“.

 

На 31.03.2006 преизбрана во наставно-научно звање научен советник од областа на правните  науки (Билтен на Универзитетот бр.894).

 

До 2008 година предавала “Introduction to Politics“ и “Contemporary Political Systems“ на англиски јазик и “Глобализација и светска политика“ и “Избори и човекови права“ на македонски јазик на University American College-Skopje, како и “Граѓанско општество – правна димензија“ во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.

Постојано учество и/или раководење со истражувања во периодот на работа во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања за различни домашни и странски партнери: агенции на Обединетите нации, Европската Унија, Светска Банка, ОБСЕ, УСАИД, ИРИ, НДИ, ОСИ, Фондација Фридрих Еберт, Фондација Конрад Аденауер, домашни граѓански организации, универзитети-партнери и др. Бев вклучена во пишување на научни трудови, студии, анализи, извештаи, национални стратегии, стратешки документи и академски предавања. Темите главно се однесуваа на: справување со конфликти, избори, човекови права (слобода на движење, мирно собирање, родова еднаквост, детски права, Роми, здравство, етничка и верска припадност, малцинства, женски права, животна околина), граѓанско општество, политички систем, мир и стабилност.

Следи листа на подготвените стратегиски документи:

 • Член на тимот за подготовка на државната Програма за превенција и сузбивање на корупцијата, Столб: Политички систем и правосудство, 2007.
 • Автор на Стратегијата за соработка на владата со граѓанскиот сектор со акциски план за спроведување (2007-2011), Влада на Република Македонија, Генерален секретаријат, Одделение за соработка со невладините организации, ЕАР и МЦМС, 2007
 • Автор (во коавторство) на Националната стратегија за Ромите во Република Македонија, Министерство за труд и социјална политика, 2004/2005.
 • Автор (во коавторство) на Националната стратегија задомување на Република Македонија (делот по однос на правниот аспект), Министерство за транспорт и врски, 2005.

VII. Јазици и други умешности 

Јазик

 

Читање

Пишување

Зборување

многу добро

Добро

Доволно

многу добро

Добро

доволно

многу добро

Добро

Доволно

а. Прв јазик:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Македонски (мајчин јазик)

ü   

¨

¨

ü   

¨

¨

ü   

¨

¨

б. Странскијазици:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англиски

ü   

¨

¨

ü   

¨

¨

ü   

¨

¨

Француски

ü   

¨

¨

¨

¨

ü   

¨

ü   

¨

Грчки

ü   

¨

¨

¨

ü   

¨

ü   

¨

¨

Италијански

ü   

¨

¨

¨

¨

ü   

¨

¨

ü   

Германски

 

ü   

¨

¨

¨

ü   

¨

¨

ü   

Српски

ü   

 

 

ü   

 

 

ü   

 

 

Хрватски

ü   

 

 

ü   

 

 

ü   

 

 

Бугарски

ü   

 

 

 

 

ü   

 

ü   

 

 

Ги поседува стандардните познавања на програмите потребни за работа со компјутери.

 

Одлука