Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

КАЛЕНДАР 2013

 АKAДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

 

КАТАЛОГ 

на активности во рамките на задолжителната  континуирана обука за судии, јавни обвинители,претседатели на судови и јавни  обвинители на јавните обвинителства

 

 

КАТАЛОГ 2013           

КАТАЛОГ 2013 - Англиски јазик

КАТАЛОГ 2013 СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ

КАТАЛОГ 2013 СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ Службеници

По Области

210

 

Вкупно

КРИВИЧНО                                          

65     

ГРАЃАНСКО                                        

57     

ОПШТО                                          

19

УПРАВНО                                      

19

ТРГОВСКО                                    

13

ПРЕКРШОЦИ                                  

7

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ    

13

 

 

МЕЃУНАРОДНО                            

7

ПРАВО НА ЕУ                               

11

ЕСЧП                                               

16

еУчење

8

СПИСОК НА ТЕМИ                                                                        

Упатство/Забелешка 

 

Во периодот на 2013 година, предвидено е одржување и на следните настани  кои се одобрени од инструментот ТАIEX, за  кои дополнително ќе бидат одредени термини и за нив пријавувањето ќе се врши по закажувањето термин:  

Борба против корупција

Економски и финансиски криминал

Етика и конфликт на интереси

Борба против тероризам

Конфискација на приноси од кривични дела и улогата на органите надлежни за управување со конфискуван имот

Меѓународна судска соработка во граѓанска материја

Регионална конференција за Азил и миграција

 

За дополнително  договорените обуки со домашни и странски проекти, учесниците ќе бидат благовремено известени и поканети.  

Термините за специјализирани задолжителни обуки за новоизбраните судии и јавни обвинители дополнително ќе бидат определни, за што целните групи ќе бидат навремено информирани.  

Во календарот не се наведени и специјализираните напредни обуки за новиот ЗКП по одделни модули кои обуки ќе бидат задолжителни.  

На определени обуки, во зависност од темите и целните групи,  се предвидува учество и на адвокати, по покана до АКРМ.  

 

Се задолжуваат учесниците заради ефикасност на планирањето и  пополнетост на обуките, да се пријават на календарот однапред само за обуките кои се однесуваат на првата половина од годината.  

Се задолжуваат учесниците кои се пријавени за одделни обуки, своето отсуство однапред да го најават најдоцна три дена пред почетокот на обуката.

 

Напомена: На секоја од обуките можат да се пријаваат и претставници од Министерството за правда согласно целната група и темата на обуката.